Samenvatting

De totale criminaliteit is na een jarenlange daling in 2019 voor het eerst weer wat toegenomen. Vooral het aantal fraudemisdrijven steeg aanzienlijk.  Ook de overlastincidenten van personen met verward gedrag is toegenomen. Het aantal woninginbraken liet de grootste daling zien.

 Kerncijfers

 2016201720182019
totaal aantal misdrijven

29.787

28.11026.67026.948
aantal woninginbraken

1.654

1.4741.037925
aantal autokraken6.0065.9225.0254.857
aantal geweldsdelicten

2.198

2.0592.0852.090
 aantal geweldsdelicten - overvallen22141520
aantal geweldsdelicten - straatroven1408996105
aantal fietsendiefstallen4.4294.3364.0213.201
aantal winkeldiefstallen1.4721.4031.3291.458
fraude1.6051.6431.6481.932
fraude - online handel9028978671.147
overlast personen verward gedrag1.7792.1612.1822.538

Bron: Politie Midden-Nederland

Criminaliteit na jarenlange daling licht toegenomen

De totale geregistreerde criminaliteit is na een jarenlange daling voor het eerst licht gestegen (1%). Met name het aantal fraudemisdrijven nam toe (17%). Het betreft hier fraude waarbij burgers en bedrijven slachtoffer zijn. De fraude met handel via internet nam met 32% toe. Ook winkeldiefstal liet een toename zien(10%). Daarnaast is het aantal overlastmeldingen van personen met verward gedrag aanzienlijk gestegen (16%). Woninginbraken (-11%), autokraken (-3%) en fietsdiefstallen (-20%) namen juist af. Het aantal geweldsmisdrijven is stabiel gebleven. Binnen geweld worden er verschillende vormen onderscheiden waarvan met name overvallen en straatroven gestegen zijn.

Meer focus op onzichtbare criminaliteit

Met ingang van 2019 is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan van kracht. Dit plan beschrijft de ambities op het gebied van veiligheid in de periode 2019-2022. De hoofdambitie is om het huidige veiligheidsniveau in ieder geval te behouden. Daarnaast liggen de ambities op het vlak van het steviger aanpakken van ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid dichter op elkaar, een veilige digitale stad en veilig verkeer. Deze focus op de meer onzichtbare criminaliteit maakt het lastig om de ontwikkelingen hiervan in cijfers uit te drukken. Een uitzondering hierop vormt verkeersveiligheid.

Een derde van Utrechters slachtoffer van een misdrijf

Van de Utrechters is 22% naar eigen zeggen in 2019 slachtoffer geweest van een misdrijf. Het gaat hierbij om de zogenaamde traditionele misdrijven en niet om cybercrime. In datzelfde jaar werd van 22% van de ondervonden delicten door slachtoffers van traditionele criminaliteit aangifte gedaan bij de politie.

 Overige criminaliteitscijfers

 2016201720182019
aantal zakkenrollen802700492496
aantal vernielingen2.0301.8341.8322.042
aantal bedrijfsinbraken739731734796
aantal gevallen huiselijk geweld533430452439
% aangegeven delicten2421-22
% inwoners dat afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van een misdrijf2726-22

Bron: Politie Midden-Nederland, CBS

Regionaal en landelijk eveneens stijging van het aantal misdrijven

De stijging van de criminaliteit speelt niet alleen in Utrecht maar is ook landelijk (4%) en in de regio Midden-Nederland (3%) zichtbaar. Ook hier is de toename van fraude opvallend. In de regio Midden-Nederland is fraude met 23% toegenomen, waarvan online fraude met 32%. Net als in Utrecht neemt het aantal bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen in de regio toe, al is de stijging wel minder groot dan in Utrecht (beide 3%). Woninginbraak is regionaal de sterkste daler (-16%).