Samenvatting

De totale criminaliteit daalt al jaren en is in 2018 verder afgenomen. Vooral woninginbraak, zakkenrollen en autokraak zijn aanzienlijk gedaald.

 Kerncijfers

 2015201620172018
totaal aantal misdrijven

30.609

29.746

28.05326.618
aantal woninginbraken

1.654

1.654

1.4741.036
aantal autokraken5.7616.0075.9215.026
aantal geweldsdelicten

2.301

2.195

2.0422.087
waarvan overvallen27221415
waarvan straatroven1491418796
% inwoners dat slachtoffer is geweest van een geweldsmisdrijf afgelopen 12 maanden3223
% slachtoffers dat aangifte heeft gedaan van een geweldsmisdrijf afgelopen 12 maanden61565458

Bron: Politie Midden-Nederland; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Criminaliteit verder gedaald

De totale geregistreerde criminaliteit laat al jarenlang een daling zien. Ook in 2018 is het totaal aantal misdrijven afgenomen (-5%). Deze daling is zichtbaar bij vrijwel alle soorten delicten. Met name woninginbraken (-30%), zakkenrollen (-30%) en autokraak (-15%) zijn afgenomen. Ook het aantal fietsendiefstallen is afgelopen jaar gedaald (-7%). Alleen het aantal geweldsdelicten is voor het eerst in jaren weer licht gestegen (2%).

Aanzienlijke afname High Impact Crimes

Met ingang van 2019 is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan van kracht. Dit plan beschrijft de ambities op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. De hoofdambitie is om het huidige veiligheidsniveau in ieder geval te behouden. Daarnaast liggen de ambities voor de periode 2019-2022 op het vlak van het steviger aanpakken van ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid dichter op elkaar, een veilige digitale stad en veilig verkeer.

Tot en met 2018 lag de nadruk in het Utrechtse veiligheidsbeleid onder andere op High Impact Crimes. Dit zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, de directe omgeving van het slachtoffer en op de samenleving als geheel. Het gaat hierbij om delicten als woninginbraak en geweld tegen personen. Het aantal woninginbraken is in 2018 met 30% fors afgenomen. In 2017 was ook al een flinke daling zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten is in 2018 met 2% toegenomen. Binnen geweld worden er verschillende vormen onderscheiden waarvan met name openlijk geweld (14%) en straatroven (10%) gestegen zijn.

Het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers van geweld was tot en met 2018 een doelstelling van het Utrechtse veiligheidsbeleid. In 2018 zegt 3% van de inwoners in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest te zijn van een geweldsmisdrijf. Daarvan heeft 58% ook aangifte gedaan.

Regionaal eveneens daling van het aantal misdrijven

In de regio Midden-Nederland is de criminaliteit eveneens afgenomen (-4%). De belangrijkste oorzaken voor de regionale daling zijn de afname van zakkenrollen (-32%), bedrijfsinbraak (-15%) en woninginbraak (-15%). In Utrecht is het aantal bedrijfsinbraken juist stabiel gebleven. Wat betreft woninginbraak laat Utrecht een veel sterkere daling zien dan regionaal (-30% tegenover -15%).

 Overige cijfers

 2015201620172018
aantal fietsendiefstallen4.4814.4294.3384.024
aantal zakkenrollen996802699492
aantal vernielingen2.3762.0311.8361.831
aantal winkeldiefstallen1.3971.4701.4031.326
aantal bedrijfsinbraken806739729730
aantal gevallen huiselijk geweld496527426427

Bron: Politie Midden-Nederland