Samenvatting

Het energiegebruik neemt toe, de CO2-uitstoot neemt af, voornamelijk door schonere elektriciteitsproductie. Het aandeel hernieuwbare energie neemt toe naar 1,9%. Vier op de tien Utrechters eet geen of minder vlees. Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Er zijn steeds meer publieke laadpunten voor elektrische auto’s.

 

Kerncijfers

 2015201620172018
C02-emissie kg/inwoner4.4874.2544.050-
totaal energiegebruik (TeraJoule)14.95115.93515.174-
aanwezig vermogen zonnepanelen in Utrecht (kWpiek)12.81118.38528.208-
% hernieuwbare energie1,71,9--
% daken met zonnepanelen---9,5
% inwoners dat energie en milieu spaart door regelmatig lopend of op de fiets gaan74777379
% inwoners dat energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten*31-3539
aantal (semi-)publieke laadpunten **8931.2171.3681.456
aantal publieke laadpunten **284600692856
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's4343

* In 2016 niet in de Inwonersenquête opgenomen als vraag
** Aantallen per januari 2016, 2017, 2018 en december 2018, een laadpaal heeft meestal twee laadpunten.
Bron: gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Klimaatmonitor RWS; Luchtfoto analyse SmartDodo's

Energiegebruik neemt toe, CO2-uitstoot per inwoner neemt af

Ten opzichte van 2015 is het totale gebruik van energie in 2017 met 1,7% gestegen (de cijfers over 2018 zijn nog niet bekend). De grootste wijzigingen zijn bij het zakelijke gas (gestegen met 13%) en het particuliere warmtegebruik (gestegen met 6%). Het zakelijke gebruik van elektriciteit is met 3% gedaald. De totale CO2-emissie nam in Utrecht in 2017 met 7% af ten opzichte van 2015. In dezelfde periode groeide het aantal inwoners in de stad met 2,6%. De CO2-emissie per inwoner daalde zo vanaf 2015 met 10%. Door de schonere productie van elektriciteit in de afgelopen jaren is de CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsgebruik toch gedaald.

Het opgestelde vermogen van zonnepanelen nam tussen 2016 en 2017 met 53% toe. Het aandeel hernieuwbare energie is in Utrecht gestegen van 1,7% in 2015 naar 1,9% in 2016.

Aardgasvrij wonen in Utrecht

Utrecht wil dat de toekomstige warmtevoorziening in de stad duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. In het Klimaatakkoord, dat naar verwachting in 2019 wordt ondertekend, zijn afspraken gemaakt om alle woningen en gebouwen in Nederland te verduurzamen en gefaseerd over te schakelen op andere warmtebronnen dan aardgas.

Sinds 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten vervallen. Sindsdien is 92% van de nieuwbouw aardgasvrij. Ook bestaande woningen moeten aardgasvrij worden. In 2018 waren er in totaal 129.100 gasaansluitingen in Utrecht, waarvan 120.700 voor woningen. Utrecht heeft de ambitie om in 2030 40.000 woningen van het aardgas af te halen. Overvecht-Noord met circa 8.000 woningen is de eerste aangewezen wijk die uiterlijk in 2030 aardgasvrij moet zijn. Hiermee zet Utrecht de eerste stap om de hele stad aardgasvrij te maken.

Als het gaat om aardgasvrij maken van de woning informeert een kwart van de mensen zich of treft al maatregelen, bijna een vijfde geeft aan al aardgasvrij te zijn (voornamelijk mensen die aangesloten zijn op de stadsverwarming in Leidsche Rijn). De helft van de mensen met een koopwoning is hier niet mee bezig. Een negende heeft nog nooit gehoord van aardgasvrij, waarvan relatief veel inwoners onder de 30 jaar.

Vier op de tien Utrechters eet geen of minder vlees

Het aantal Utrechters dat geen of minder vlees eet om het milieu te sparen is gegroeid van 31% in 2015 naar 39% in 2018. Bijna vier vijfde van de Utrechters (79%) geeft aan regelmatig te lopen of de fiets te pakken om het milieu te sparen. Dit is meer dan vorig jaar (73%). Ook het aantal Utrechters dat fairtrade of biologische producten koopt (31%) én het aantal dat groente of fruit van stadslandbouw koopt of verbouwt in eigen moestuin (12%) is gestegen. Het aantal mensen dat afval scheidt blijft constant op twee derde.

Isolatie en zonnepanelen

Goede isolatie is de eerste stap in het stappenplan om van het gas af te gaan. Dubbelglas of voorzetramen zijn nog altijd de meest populaire energiebesparende maatregelen in woningen. Driekwart van de Utrechters heeft dubbelglas of voorzetramen in zijn of haar woning. Het aandeel inwoners dat aangeeft muurisolatie (44%), dakisolatie (39%) en/of vloerisolatie (36%) in hun woning te hebben ligt op ruim een derde.

Het aandeel huizen met groene stroom is ook ruim een derde (35%). Het vorige college had als ambitie dat in 2020 op 10% van alle daken zonnepanelen zouden liggen. Op basis van luchtfoto’s is berekend dat het aantal daken met een zonnepaneel halverwege 2018 9,5% was.

Energiebesparende maatregelen vaker bij koopwoningen

Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Zo heeft 91% van de inwoners met een koopwoning dubbelglas of voorzetramen versus 60% van de inwoners met een huurwoning. Van de inwoners met een koopwoning geeft 16% aan zonnepanelen op zijn huis te hebben om elektriciteit op te wekken. Bij huurwoningen is dit 6%. Ook bij minder gebouwgebonden maatregelen zoals groene stroom scoren kopers hoger (46%) dan huurders (25%).

Steeds meer publieke laadpunten

De eerste openbare oplaadpunten in Utrecht werden juni 2011 in gebruik genomen. Eind 2017 telde Utrecht bijna 700 openbare laadpunten (een laadpaal heeft meestal 2 laadpunten). Met de semi-publieke laadpunten erbij waren het er 1.368. Eind 2018 is het aantal publieke reguliere laadpunten gegroeid met 24% naar 856 en komt het totaal op 1.456 (semi-)publieke laadpunten (6% groei). Voor de oplaadpunten wordt alleen gecertificeerde groene stroom gebruikt, of nog schonere alternatieven, zoals zonne-energie die in de buurt is opgewekt.

 Overige cijfers

 2015201620172018
CO2-uitstoot totaal (in 1.000 ton)1.5001.4421.390-
CO2-uitstoot particulieren/woning (in 1.000 ton)439422410-
CO2-uitstoot zakelijk (in 1.000 ton)776735695-
CO2-uitstoot mobiliteit (in 1.000 ton)*285285285-
% inwoners dat energie en milieu spaart door de bandenspanning van de auto regelmatig te controleren35312931
% inwoners dat energie en milieu spaart door afval te scheiden60646465
% inwoners dat energie en milieu spaart door fairtrade en biologische producten te kopen25292931
% inwoners dat energie en milieu spaart door groente en fruit van stadslandbouw te kopen of in eigen (moes)tuin te verbouwen11101012

Bron: eigen berekeningen gemeente Utrecht, o.b.v. Klimaatmonitor en Eneco; Inwonersenquête, gemeente Utrecht
* Voor de CO2-emissie is gebruik gemaakt van de rapportage die in 2017 is gepubliceerd en is daarom onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren:
"Rapportage CO2-uitstoot Autoverkeer en lijnbussen Utrecht 2015, op basis van verkeersmodel VRU 33u (oktober 2016)."