Samenvatting

Het totale energiegebruik nam tussen 2018 en 2019 met 4% af. De CO2-uitstoot nam in dezelfde periode af met 9%, voornamelijk door de schonere elektriciteitsproductie in Nederland. Het aandeel hernieuwbare energie neemt toe naar 3,8% in 2018. Het aandeel daken met zonnepanelen groeide van 13% naar 17,3% in 2020. Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Er zijn steeds meer (semi-)publieke laadpunten voor elektrische auto’s.

Kerncijfers

 2017201820192020
CO2-emissie kg/inwoner3.9843.8043.416-
CO2-uitstoot totaal (in 1.000 ton)1.3761.3321.214-
totaal energiegebruik (TeraJoule)14.49514.61014.073-
aanwezig vermogen zonnepanelen in Utrecht (kWpiek)31.14446.81070.100-
% hernieuwbare energie2,53,8--
% hernieuwbare elektriciteit1,62,7--
% daken met zonnepanelen7,79,513,017,3
% inwoners dat energie en milieu spaart door regelmatig lopend of op de fiets gaan *737978-
% inwoners dat energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten *353944-
aantal (semi-)publieke laadpunten**1.3681.4701.6502.512
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's *434-

* In 2020 is er geen inwonersenquête afgenomen en zijn er dus geen gegevens.
** Aantallen per januari 2018, 2019, 2020 en december 2020; een laadpaal heeft meestal twee laadpunten. In december 2019 is er een dubbeltelling van ruim 150 (semi-)publieke laadpalen in de cijfers gecorrigeerd, maar niet met terugwerkende kracht. 
 Bron: eigen berekeningen gemeente Utrecht obv Klimaatmonitor en Eneco; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Klimaatmonitor RWS; Luchtfoto analyse SmartDodo's

Energiegebruik en de CO2-uitstoot per inwoner nemen af

Ten opzichte van 2018 is het totale gebruik van energie in 2019 met 4% gedaald (de cijfers over 2020 zijn nog niet bekend). Het particuliere energiegebruik in totaal is gelijk gebleven. Het particuliere warmtegebruik is met 1% gestegen, het gasgebruik gelijk gebleven, en het elektriciteitsgebruik is met 1% gedaald. In deze periode groeide het jaargemiddelde aantal inwoners in de stad met 1%. Bij het zakelijke gebruik is er een daling bij alle drie de onderdelen van het gebruik, 6% van warmte, 5% van gas en 7% van elektriciteit. Het aantal werknemers bij bedrijven is in deze periode gegroeid met 4%. De totale CO2-emissie nam in Utrecht in 2019 met 9% af ten opzichte van 2018. Dat komt ten eerste door een lager energiegebruik bij bedrijven  en ten tweede door de 14% schonere productie van elektriciteit in Nederland in 2019 ten opzichte van 2018. De productie van gas bleef per eenheid evenveel CO2 veroorzaken. De warmteproductie werd 11% minder schoon. Dit omdat er vaker dan in 2018 piekgasketels zijn ingezet om de woningen van warmte te voorzien. Deze ketels vangen op koude dagen de pieken in de warmtevraag op. Per inwoner is de CO2-emissie met 10% gedaald.

Hernieuwbare (zonne-)energie

Het college heeft als ambitie dat in 2025 op 20% van alle daken zonnepanelen liggen. Op basis van luchtfoto’s is berekend dat het aandeel daken met een zonnepaneel halverwege 2020 17,3% was. In 2019 was dat nog 13%. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen nam tussen 2018 en 2019 met 50% toe. Het aandeel huizen met groene stroom was in 2019 bijna de helft (47%). Het aandeel hernieuwbare energie is in Utrecht gestegen van 2,5% in 2017 naar 3,8% in 2018, hernieuwbare elektriciteit steeg in die jaren van 1,6% naar 2,7%.

Aardgasvrij wonen in Utrecht

Utrecht wil dat de toekomstige warmtevoorziening in de stad duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om alle woningen en gebouwen in Nederland te verduurzamen en gefaseerd over te schakelen op andere warmtebronnen dan aardgas. Sinds 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om nieuwe woningen op aardgas aan te sluiten vervallen. Alle nieuwbouw in 2020 is aardgasvrij opgeleverd. Ook bestaande woningen moeten aardgasvrij worden. Utrecht heeft de ambitie om tot 2030 zo'n 40.000 woningen van het aardgas af te halen. Overvecht-Noord met circa 8.000 woningen is de eerste aangewezen wijk die uiterlijk in 2030 aardgasvrij moet zijn. Op 1 november 2020 zijn er 483 woningen en gebouwen op particulier initiatief van het aardgas afgesloten.

Energiebesparende maatregelen vaker bij koopwoningen

Goede isolatie is de eerste stap om van het gas af te gaan. Dubbelglas of voorzetramen waren in 2019 nog altijd de meest populaire energiebesparende maatregelen in woningen. Vier op de vijf Utrechters had dubbelglas of voorzetramen in zijn of haar woning. Het aandeel inwoners dat aangeeft muurisolatie (50%), dakisolatie (46%) en/of vloerisolatie (43%) in hun woning te hebben ligt op bijna de helft. Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Zo had 93% van de inwoners met een koopwoning in 2019 dubbelglas of voorzetramen versus 71% van de inwoners met een huurwoning. Uit luchtfoto’s van 2020 blijkt dat van de inwoners met een koopwoning 20% zonnepanelen op zijn dak heeft om elektriciteit op te wekken. Bij de sociale huurwoningen is dit 14%. Ook bij minder gebouwgebonden maatregelen zoals groene stroom scoren kopers hoger (59%) dan huurders (35%).

Steeds meer (semi) publieke laadpunten voor elektrische auto’s

Utrecht heeft van de vier grootste gemeenten de meeste elektrische voertuigen per 1.000 inwoners. Eind 2020 telde Utrecht 2.512 semi-publieke laadpunten (een laadpaal heeft meestal 2 laadpunten). Dat is een groei van 52% ten opzichte van 2019. In de gemeente Utrecht zijn er 4,6 laadpalen per 1.000 inwoners. Dat is iets lager dan in Amsterdam, Rotterdam en Den-Haag. De druk op de laadpalen nam de afgelopen jaren erg toe. Door de vermindering in mobiliteit als gevolg van de coronamaatregelen en door de groei van het aantal laadpalen is de druk weer afgenomen tot een acceptabel niveau.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Milieu & duurzaamheid gaat het om de stedelijke doelstellingen vergroenen en verdichten en duurzame energie voor iedereen. De SDG’s richten zich op de volgende doelen:

  • Schoon drinkwater en Sanitair: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
  • Betaalbare en duurzame energie: verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Garandeer veilig en betaalbaar wonen voor iedereen. Verminder de nadelige milieu impact van afval en verbeter de luchtkwaliteit in de stad.
  • Verantwoorde consumptie en productie: verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.
  • Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Naar het dashboard