Samenvatting

In 2020 zijn meer dan 3.000 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er bijna 3.600 woningen in aanbouw genomen in 2020 (start bouw). Hiermee zijn er in 2020 meer woningen opgeleverd (+4%) en meer woningen in aanbouw genomen (+19%) dan in 2019.

Kerncijfers

 2017201820192020

totaal aantal opleveringen*

3.170

3.094

3.015

3.136

start bouw koopwoningen

995 

596

883

1.154

start bouw huurwoningen

3.508

2.704

2.137

2.433

start bouw onzelfstandige studenteneenheden**

60

0

0

0

% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

14

14

14

-

% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

50

49

49

-

% inwoners dat het idee heeft dat gemeente voldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden***

-

-

22

-

% inwoners dat het idee heeft dat gemeente onvoldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden***

-

-

26

-

* Het aantal opleveringen betreft nieuwbouw, verbouw en splitsing (excl. overige opleveringen). Het cijfer voor 2020 is voorlopig.
** Vanaf 2017 wordt er in registraties onderscheidt gemaakt in zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden. Voor 2016 zijn deze categorieën (mogelijk) samen opgenomen.
*** Door wijzigingen in de vragenlijst in 2019 wordt dit cijfer niet vergeleken met eerdere resultaten.
Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR); Inwonersenquête 2019, gemeente Utrecht. In 2020 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.

Toename nieuwe woningen

In 2020 zijn er in totaal 3.136 woningen opgeleverd door nieuwbouw, verbouw en splitsing. Dit is 4% meer dan in 2019 (+121 woningen). Bezien over de afgelopen vier jaar is het aantal opleveringen met ruim 3.000 per jaar stabiel te noemen.

Startbouw

In 2020 is gestart met de bouw van 3.587 woningen. Dit zijn 567 woningen meer dan in 2019 (+19%). Van de woningen waarvan in 2020 is gestart met de bouw betreft het merendeel huurwoningen (68%). Hiervan is ruim driekwart (76%) een sociale huurwoningen (incl. 1.039 zelfstandige studenteneenheden). Er zijn 1.154 koopwoningen in aanbouw genomen in 2020 (32%).

Tevredenheid aanpak overlast bij bouwwerkzaamheden

In 2019 vindt 22% van de Utrechters dat de gemeente voldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden. Het percentage Utrechters dat ontevreden is over de aanpak van geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden is 26%. Het aandeel inwoners overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt was 14% in 2019. In de Inwonersenquête van de gemeente Utrecht wordt gevraagd naar tevredenheid over de aanpak van overlast bij bouwwerkzaamheden. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2022 zijn voor deze indicatoren nieuwe cijfers beschikbaar.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Wonen gaat het om de  stedelijke doelstelling Wonen. De SDG’s richten zich op het volgende doel:

  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Garandeer veilig en betaalbaar wonen voor iedereen.

Naar het dashboard