Samenvatting

  • 3.000 nieuwe woningen opgeleverd
  • In 2021 is er minder gestart met de bouw van woningen
  • Meer inwoners ervaren overlast door bouwwerkzaamheden in de buurt

Kerncijfers

 2018201920202021

totaal aantal opleveringen*

3.1643.0863.4113.020

start bouw koopwoningen

5968831.154757

start bouw huurwoningen

2.7042.1372.4331.676

start bouw onzelfstandige studenteneenheden

000234

% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

1414-17

% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

4949-45

* Het totaal aantal opleveringen betreft nieuwbouw inclusief overige toevoegingen aan de woningvoorraad zoals verbouw en splitsing. Het cijfer voor 2021 is voorlopig.
Bron: BAG; Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Ruim 3.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2021 zijn er in totaal 3.020 woningen opgeleverd door nieuwbouw, verbouw en splitsing. Dit is een daling ten opzichte van 2020, maar met ruim 3.000 opleveringen per jaar is deze stabiel over de afgelopen vier jaar.

In 2021 is er minder gestart met bouw van woningen

In 2021 is gestart met de bouw van 2.667 woningen. Dit zijn 920 woningen minder dan in 2020 (-26%). Van de woningen waarvan in 2021 is gestart met de bouw betreft het merendeel huurwoningen (72%). Hiervan is ruim een kwart (28%) een sociale huurwoning (excl. 234 onzelfstandige studenteneenheden). Er zijn 757 koopwoningen in aanbouw genomen in 2021 (28%).

Meer inwoners ervaren overlast door bouwwerkzaamheden in de buurt

Het aandeel inwoners dat vaak overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt is toegenomen van 14% in 2019 naar 17% in 2021. Het aandeel inwoners dat nooit overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in buurt is afgenomen van 49% naar 45%. Aan het Bewonerspanel is in september 2021 ook gevraagd in hoeverre zij vaak last hebben van geluid en waar zij denken dat de geluidshinder door wordt veroorzaakt. De meeste panelleden denken dat dit komt door gewoon wegverkeer (46%) of buren (44%). 33% denkt dat dit komt door motoren en 30% door bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld heien, puin breken of graafwerkzaamheden). Ook zijn panelleden gevraagd waar zij denken dat trillingen door worden veroorzaakt. Ruim de helft van de panelleden denkt dat dit komt door zwaar wegverkeer en 37% denkt dat dit komt door bouwwerkzaamheden, zoals heien. Panelleden die in een huis wonen met een bouwjaar na 1990 geven het vaakst aan geen last te hebben van trillingen (51%). Panelleden die in een huis wonen met een bouwjaar voor 1920 (45%) of 1966-1990 (43%) hebben hier het vaakst last van.