Samenvatting

Veel Utrechters hebben weinig tot geen problemen om mee te doen. Ze hebben sociale contacten, doen aan (vrijwilligers)werk of gaan naar school. Ze zetten zich in voor de buurt of doen aan cultuur en sport. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de mate waarin Utrechters meedoen af.

 

Kerncijfers

 2015201620172018
% inwoners dat weinig tot geen problemen heeft met meedoen*80798081
% inwoners met sociale contacten91919291
% inwoners dat doet aan (vrijwilligers)werk of school82848488
% inwoners dat zich in de buurt inzet met één of meer activiteiten48464644
% inwoners actief in de buurt om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren-28**2828
% inwoners dat tevreden is over beschikbaarheid ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt36353839
% inwoners dat zich vrijwillig inzet36394039

* Op basis van vier aspecten is gekeken in hoeverre Utrechters meedoen in de samenleving. De vier aspecten zijn het verrichten van (vrijwilligers)werk of volgen van een opleiding, het deelnemen aan sport of culturele activiteiten, het verrichten van activiteiten in de buurt en het hebben van sociale contacten. Als inwoners ten minste op drie van de vier genoemde gebieden actief zijn, doen ze mee.
** Door veranderende vragenlijst is vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Vier op de vijf Utrechters heeft weinig tot geen problemen met meedoen

Op basis van vier aspecten is bekeken in hoeverre Utrechters meedoen in de samenleving. De vier aspecten zijn het verrichten van (vrijwilligers)werk of volgen van een opleiding, het deelnemen aan sport of culturele activiteiten, het verrichten van activiteiten in de buurt en het hebben van sociale contacten. Het blijkt dat 91% van de inwoners sociale contacten heeft en iets minder dan de helft een buurtactiviteit ontplooit (44%). Het aandeel inwoners dat werkt, vrijwilligerswerk verricht of op school zit is toegenomen van 84% in 2017 naar 88% in 2018. Het merendeel van de Utrechters (95%) doet aan sport of cultuur. Dit percentage laat al jaren een stijgende lijn zien. Op het moment dat inwoners ten minste op drie van de vier genoemde gebieden actief zijn, doen ze mee. Dit betekent dat 81% van de Utrechters geen problemen ervaart met meedoen. Dit is een stabiel gegeven in vergelijking met vorige jaren. Er komen duidelijke leeftijdsverschillen naar voren in het al dan niet mee kunnen doen. Van de jongere leeftijdsgroep van 16 tot en met 29 jaar doet 87% mee, tegenover 56% van de 65-plussers.

Monitor Sociale Kracht U10 regio

In regionaal verband scoort de gemeente Utrecht van alle U10-gemeenten het beste op participatie (score van 8,5 in 2018). Het gaat hierbij om het hebben van werk, re-integratie en opleiding, doen van mantelzorg of vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij verenigingsleven en deelname aan activiteiten. De hoge score voor Utrecht kan vooral worden toegeschreven aan het hoge aandeel werkenden. Het aandeel dat vrijwilligerswerk doet ligt juist iets lager dan gemiddeld.

Bijna de helft van de Utrechters zet zich in voor de buurt

44% van de Utrechters geeft aan zich in te zetten met één of meer activiteiten voor de buurt. De meeste mensen zetten zich in om de openbare ruimte schoon te houden, door bijvoorbeeld de straat te vegen (29%). Een andere veelgenoemde activiteit is het helpen op een school, buurthuis of sportvereniging (15%). Opvallend is dat het aandeel inwoners dat aangeeft te willen zorgen voor of hulp te willen bieden aan buurtbewoners al jaren hoog is (rond 34%), maar het aandeel dat dit daadwerkelijk doet stabiel blijft (rond 12%).

Vier op de tien doet vrijwilligerswerk

Het aandeel Utrechters dat vrijwilligerswerk doet is stabiel (39%) ten opzichte van voorgaande jaren. Er wordt echter alleen gevraagd of Utrechters vrijwilligerswerk doen en waar, maar hoe vaak en hoeveel uur ze hieraan besteden is niet bekend. Het is daarom mogelijk dat het ogenschijnlijk stabiele aandeel Utrechters, meer of minder tijd is gaan besteden aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt voornamelijk gedaan bij sportverenigingen (12%), gevolgd door vrijwilligerswerk bij een school, crèche of peuterspeelzaal (7%). De groep 16 tot en met 29 jarigen doet minder vaak (34%) dan gemiddeld aan vrijwilligerswerk en de groep 30 tot en met 54 jarigen vaker (44%).

Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet

 2015201620172018
bij een sportvereniging11121312
bij een school-, crèche of peuterspeelzaal7877
bij een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie6655
bij een organisatie met maatschappelijke doelen5564
bij een zang-, muziek-, toneel- of hobbyvereniging4443

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aandeel inwoners dat helpt in de buurt

 2015201620172018
door het schoon houden van openbare ruimte, zoals straatvegen35323229
door het onderhouden van groen, zoals snoeien of schoffelen in perkjes of park1091010
door iets te doen voor veiligheid, zoals buurtpreventie of burgernet1010109
door te helpen op school, buurthuis of sportvereniging15151515
door zorg voor of hulp aan buurtbewoners, zoals boodschappen doen of klusjes12111112
door het organiseren van een buurtfeest of activiteit waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten9999
door het organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing1212

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht