Wat biedt de Utrecht Monitor?

De Utrecht Monitor bevat feiten en cijfers over de gemeente Utrecht. Over alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is, verdeeld over vier hoofdthema’s met elk een eigen kleur: Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw), Sociale leefomgeving (geel). De meest actuele cijfers over Utrecht vergelijken we met cijfers van eerdere jaren en waar mogelijk met landelijke cijfers en die over andere grote steden. Zo zien we trends en ontwikkelingen die helpen bij het maken van beleid.

Voor wie is de Utrecht Monitor bedoeld?

De Utrecht Monitor is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in (beleids)informatie van de gemeente Utrecht. De monitor beoogt zowel bestuurders, beleidsmakers, (maatschappelijke) ondernemers, bewoners en extern geïnteresseerden te voorzien in hun informatiebehoefte.

Welke bronnen worden voor de Utrecht Monitor gebruikt?

Voor het samenstellen van de Utrecht Monitor maakt de afdeling Onderzoek & Advies gebruik van uiteenlopende bronnen. De belangrijkste is de Inwonersenquête die jaarlijks onder grote groepen Utrechters de tevredenheid peilt ten aanzien van voorzieningen en leefklimaat in de stad. Ook worden uitkomsten van het Utrechtse Bewonerspanel (ruim 6.000 leden) meegenomen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse gemeentelijke en landelijke registraties en van uitkomsten uit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksrapporten.

Wat is de werkwijze bij de Inwonersenquête?

Elk najaar ontvangt een willekeurig deel van de inwoners van Utrecht (van 16 jaar en ouder) een uitnodiging om mee te doen aan de Inwonersenquête. Deze enquête bestaat uit ongeveer 75 vragen over onder meer veiligheid, openbare ruimte, wonen, participatie en cultuur. De vragenlijst wordt het ene jaar door ongeveer 3.000 mensen ingevuld (waarbij er uitspraken op het niveau van wijken kunnen worden gedaan) en het andere jaar door ongeveer 7.000 mensen (waarbij uitspraken op het niveau van subwijken kunnen worden gedaan). De afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht voert de Inwonersenquête uit in samenwerking met een veldwerkbureau. Ze waarborgt de kwaliteit en inhoud van de vragenlijst en zorgt voor afstemming met de betrokken beleidsafdelingen en met het bestuur. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd en gebruikt voor onder andere de Utrecht Monitor. Ook is de informatie van belang voor de programmabegroting en voor het maken van beleid.

Heeft u vragen over of suggesties voor de Utrecht Monitor?

Heeft u vragen of opmerkingen over de Utrecht Monitor, of misschien een suggestie? Stuur dan een mail naar: onderzoek@utrecht.nl