Samenvatting

Door de jaren heen zijn Utrechters steeds iets tevredener geworden over de culturele stedelijke voorzieningen zoals musea, theaters, concertzalen en bioscopen (79% in 2016, 83% in 2019). Culturele buurtvoorzieningen zoals een theaterzaal, buurthuis of oefenruimte wordt door de helft van de Utrechters positief beoordeeld. In de meeste wijken is minder dan de helft tevreden over de culturele buurtvoorzieningen, met de laagste tevredenheid in Zuidwest (35%). De tevredenheid met festivals in de stad is in een jaar tijd gedaald van 78% naar 76%, terwijl de tevredenheid met festivals in de buurt gelijk is gebleven. Utrechters worden in een jaar tijd positiever over kunst in de openbare ruimte in de stad en de buurt.

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen in de stad*79818283
% inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen in de buurt**---49
% inwoners dat tevreden is over festivals of culturele evenementen in de stad73747876
% inwoners dat tevreden is over festivals of culturele evenementen in de buurt48465152

* culturele voorzieningen in de stad (musea, theaters, concertzalen, bioscopen).
** culturele voorzieningen in de buurt (theaterzaal, buurthuis, oefenruimte). Aangepaste vraagstelling in 2019. Cijfers van eerdere jaren zijn niet vergelijkbaar en niet opgenomen in deze tabel.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Utrechters steeds iets tevredener over stedelijke culturele voorzieningen

Het aandeel Utrechters dat tevreden is over de culturele voorzieningen in de stad komt in 2019 uit op 83%. Het gaat dan om voorzieningen als musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Bij alle leeftijdsgroepen zien we ongeveer een zelfde mate van tevredenheid terug. Hoewel de  ontwikkelingen in een jaar tijd niet groot zijn (83% in 2019, 82% in 2018), is over meerdere jaren sprake van een gestage groei. Sinds 2016 is de tevredenheid toegenomen met vier procentpunten.

Cultuur voor Iedereen

Vanuit het oogpunt dat cultuur voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar is, kijken we hoe tevreden verschillende groepen Utrechters zijn met de stedelijke culturele voorzieningen. We zien een lagere tevredenheid bij Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond (74%) dan Utrechters met een westerse migratie-achtergrond (85%) of Utrechters zonder migratie-achtergrond (86%). Ook als we de opleidingsniveaus met elkaar vergelijken zijn er verschillen. De tevredenheid is lager (75%) onder Utrechters die geen onderwijs of basisonderwijs hebben gevolgd, vergeleken met Utrechters met een mbo-diploma (81%) of een hbo- of universitair diploma (86%). Verder zien we dat mensen met een beperking minder tevreden zijn (78%). Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn de verschillen niet groot. Het algemene beeld is dat er verschillen zijn tussen groepen Utrechters, maar dat zelfs bij de minst tevreden groepen een meerderheid (ongeveer 75%) tevreden is.

Helft Utrechters tevreden over culturele voorzieningen in hun buurt

Ongeveer de helft van de Utrechters (49%) geeft aan tevreden te zijn over de culturele voorzieningen bij hen in de buurt. Tegenover een derde (35%) die er neutraal tegenover staat en 16% die aangeeft ontevreden te zijn. Culturele voorzieningen in de buurt zijn omschreven als een theaterzaal, buurthuis of oefenruimte en daarmee niet te vergelijken met de tevredenheid over stedelijke culturele voorzieningen. Die gaan namelijk over musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Door verandering in de vraagstelling is het niet mogelijk om een vergelijking te maken met eerdere jaren. Voor deze vraag geldt overigens dat een kwart er geen mening over heeft of het niet weet. Zij worden niet meegeteld in de berekening van het aandeel dat tevreden is over de culturele voorzieningen in de buurt.

Zuidwest minst positief over culturele voorzieningen in de buurt

Als we kijken naar de wijken dan zijn er verschillen in tevredenheid over de culturele buurtvoorzieningen. In de meeste wijken is de minderheid tevreden. Alleen in de wijken Vleuten-De Meern (55%), Oost (57%) en de Binnenstad (75%) is meer dan de helft tevreden.  Inwoners van Zuidwest laten zich het minst positief uit over de culturele voorzieningen zoals een theaterzaal, buurthuis of oefenruimte bij hen in de buurt. Ruim een derde in Zuidwest (35%) is er positief over. Vergeleken met de andere wijken is een relatief groot deel (24%) er ontevreden over.  De tevredenheid is het grootst in de Binnenstad (75%), gevolgd door de wijken Oost (57%) en Vleuten-De Meern (55%).

Tevredenheid met Utrechtse festivals of culturele evenementen neemt af

Driekwart van de Utrechters (76%) is tevreden over het aanbod van festivals of culturele evenementen in Utrecht. Dit blijkt uit de Inwonersenquête waar veel Utrechters aan hebben meegedaan. De tevredenheid is in een jaar tijd gedaald met twee procentpunten.

Aan de leden van het Utrechtse bewonerspanel zijn het afgelopen jaar ook vragen gesteld over festivals en evenementen. Hieruit blijkt dat 58% van de panelleden het Utrechts aanbod veelzijdig vindt. Festivals met theater, beeldende kunst en film worden het hoogst gewaardeerd (63%  tevreden), gevolgd door muziekfestivals (58% tevreden). Over food/drink festivals in Utrecht is bijna de helft (47%) van het Bewonerspanel tevreden.

Binnenstad en Leidsche Rijn meest tevreden over festivals in de buurt

Over de festivals en culturele evenementen in de eigen buurt is ongeveer de helft tevreden. In de Binnenstad (76%) en Leidsche Rijn (61%) is de tevredenheid het hoogst. Hoewel er voor heel Utrecht geen duidelijke ontwikkeling in de tevredenheid is, zijn er een aantal wijken waar een verschuiving te zien is. In de Binnenstad en Vleuten-De Meern is de tevredenheid met 6 procentpunten toegenomen en in Overvecht en Leidsche Rijn met 5 procentpunten. Hoewel de tevredenheid in Overvecht is toegenomen van 31% naar 36%, is de tevredenheid er het laagst van alle wijken. In de wijken West en Oost neemt de tevredenheid juist af.  

Kwart Bewonerspanel: festivals en evenementen niet goed verdeeld over wijken

Aan leden van het Bewonerspanel is een aantal uitspraken voorgelegd. Ze konden hierbij aangeven of ze het hiermee eens of oneens waren. Een van stellingen was dat het aanbod goed over de wijken in de stad is verspreid. Ongeveer een kwart (26%) is het daarmee eens en een iets kleiner deel (22%) is het ermee oneens. De helft antwoordt hier neutraal op of heeft er geen mening over. Panelleden in de Binnenstad zijn vaker ontevreden (34%) met de spreiding over de stad. De overige wijken laten een vergelijkbaar beeld met het gemiddelde zien. Naast de spreiding over de stad, legden we aan het panel de volgende stelling voor: “de hoeveelheid festivals en evenementen in de historische binnenstad is precies goed’. Ongeveer een derde (36%) is het hiermee eens en de helft (49%) is neutraal of heeft er geen mening over. 15% is het ermee oneens en is dus niet tevreden met de hoeveelheid festivals en evenementen in de historische binnenstad.

Klein deel Utrechters ervaart overlast door festivals en/of evenementen

Naast dat festivals en evenementen een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van de stad, kunnen ze ook voor overlast zorgen. Uit de Inwonersenquête blijkt bijvoorbeeld dat 3% last heeft van evenementen bij hen in de buurt. Van de leden van het Bewonerspanel vindt 15% dat er te veel festivals en evenementen in Utrecht zijn. Het merendeel  van het panel (53%) is het oneens met de stelling dat er te veel festivals en evenementen in Utrecht zijn.

Helft heeft geen oordeel over wijkcultuurhuis in de buurt

Utrecht telt vijf wijkcultuurhuizen. Als we Utrechters vragen hoe tevreden ze zijn over het wijkcultuurhuis bij hen in de buurt, dan zie we dat een relatief grote groep dit niet weet of er geen mening over heeft. Het gaat om de helft van alle mensen die de vraag heeft beantwoord. Van de Utrechters die zich er een oordeel over kunnen vormen, is ruim een derde (37%) tevreden over het wijkcultuurhuis en ongeveer de helft (49%) staat er neutraal tegenover. Een groep van 15% is ontevreden. De wijk Noordoost valt op doordat het aandeel tevredenen (29%) relatief laag en het aandeel ontevredenen (21%) relatief hoog is.  

Tevredenheid met kunst in openbare ruimte neemt toe

Bijna de helft van de Utrechters laat zich positief uit over kunst in de openbare ruimte (beelden, street art) in de stad Utrecht. Dit aandeel is in een jaar tijd gestegen van 44% naar 49%. Deze positieve ontwikkeling zien we ook als we Utrechters vragen hoe ze de kunst in de openbare ruimte bij hen in de buurt waarderen. In 2018 lag het aandeel tevredenen op 32% en in 2019 op 34%. Daarbij merken we wel op dat een aanzienlijke groep het niet weet of er geen mening over heeft. Als we inzoomen op de wijken zien we een toename van de tevredenheid in Overvecht (28% in 2018, 36% in 2019).