Bevolking

Utrecht groeit hard

In 2018 kon de stad de 350.000e inwoner ontvangen. Volgens de nieuwste bevolkingsprognose passeert Utrecht in 2027 de grens van 400.000 inwoners. Uitstel van woningbouwprojecten kan tot gevolg hebben dat deze grens later wordt bereikt.

De bevolking groeide in 2019 met bijna 4.800 inwoners. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde groei over de jaren 2015-2018. In Utrecht worden veel meer kinderen geboren dan er inwoners overlijden. De bevolking groeit eveneens omdat meer mensen zich in de stad vestigen dan er vertrekken.

Naar Stand & ontwikkeling


Aandeel ouderen neemt toe

Op 1 januari 2020 heeft Utrecht 357.719 inwoners. Utrecht is een jonge stad met veel studenten en starters. Het aandeel jonge kinderen in de stad neemt de laatste jaren af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Deze trend vindt ook plaats in de andere G4-steden. Op landelijk niveau zijn deze ontwikkelingen al veel langer zichtbaar.

Bijna 130.000 Utrechters hebben een migratieachtergrond (36%). Ruim de helft van hen is in het buitenland geboren (1e generatie), de andere helft in Nederland (2e generatie). Utrecht is in 2020 weer iets diverser: het aantal nationaliteiten steeg van 161 in 2016 naar 172 nu.

Naar Samenstelling naar groepen


Aantal statushouders stabiliseert

Het aantal statushouders in Utrecht stabiliseert na een periode van sterke groei. In 2019 zijn er 203 statushouders gehuisvest in Utrecht, hiermee is bijna voldaan aan de taakstelling. De huisvestigingstaakstelling is in 2019 gehalveerd ten opzichte van 2018. Een peiling onder leden van het Bewonerspanel laat zien dat er in Utrecht veel draagvlak is voor de opvang van asielzoekers. De panelleden gaven ook aan voorstander te zijn van kleinschalige opvang. De gemeente gaat kijken hoe dit werkt. In De Meern komt een opvang voor maximaal 20 alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Naar Huisvesting & integratie vluchtelingen


Bewonersparticipatie

Bijna helft Utrechters actief voor de buurt

Bijna de helft van de Utrechters onderneemt activiteiten in of voor zijn buurt. In de meeste gevallen is hierbij geen ondersteuning van de gemeente nodig. Een kwart van de Utrechters is bekend met het Initiatievenfonds, dat gebruikt kan worden voor grote en kleine bewonersinitiatieven. Ruim een derde van de inwoners heeft afgelopen jaar iets gedaan om het beleid te beïnvloeden.

Naar Bewonersparticipatie & initiatieven


Drie verkiezingen in 2019

In het voorjaar van 2019 vonden er drie verkiezingen plaats. Bij de Provinciale Statenverkiezing is GroenLinks de grote winnaar met 27,9% van de stemmen. Bij de Waterschapsverkiezing is Water Natuurlijk de grootste partij geworden met 30,4% van de stemmen. De meeste stemmen bij de Europese Parlementsverkiezing in Utrecht gingen naar GroenLinks (27,2%). De laatste jaren is de opkomst bij verkiezingen in Utrecht boven de 50%.

Naar Verkiezingen


Publieksdienstverlening

Persoonlijk contact aan balie hoogst gewaardeerd

Utrechters waarderen het contact met de gemeente het hoogste als dit aan de balie van het Stadskantoor of Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern is. Na de balie wordt de website en telefoon ook goed gewaardeerd. Inwoners zoeken bij voorkeur informatie via de website op. Ook het doen van een aanvraag of reageren of iets doorgeven aan de gemeente wordt bij voorkeur gedaan via de website.

Naar Tevredenheid dienstverlening


Afname telefonisch contact en baliebezoek in 2019

De gemeente wordt telefonisch minder vaak benaderd. Het korte nummer 14 030 wordt wel steeds vaker gebruikt. Er is een sterke afname in het aantal baliebezoekers, mede veroorzaakt door minder afspraken voor het aanvragen en afhalen van een paspoort. De afname komt door het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten.

Naar Baliebezoek & telefonie


Gemeentelijke website belangrijkste dienstverleningskanaal

De website Utrecht.nl is het belangrijkste dienstverleningskanaal van de gemeente Utrecht. Het websitebezoek groeide in 2019 door naar 5,5 miljoen bezoekers per jaar. Ook het bezoek van het digitaal loket nam toe. Steeds vaker wordt de website bezocht op een mobiel apparaat. In 2019 is vaker een digitale aanvraag gedaan via de website Utrecht.nl. Het aandeel Utrechters dat een melding heeft gedaan, is toegenomen. In 2019 is een afname te zien in het aantal e-mails naar het Klantcontactcentrum. Opkomende vormen van online klantcontact, zoals WhatsApp en chat, nemen een klein maar groeiend aandeel in. In 2019 zijn minder vaak berichten gepost door de gemeente op social media. Wel is het aantal volgers van de verschillende social media accounts sterk toegenomen.

Naar Online dienstverlening


Utrecht internationaal

Utrecht na Stockholm meest competitieve Europese regio

Volgens de Regional Competitiveness Index (uit 2019) van de Europese Unie is Utrecht na Stockholm de meest competitieve regio van Europa. Het Regional Innovation Scoreboard van de EU bekijkt het innovatievermogen van regio’s. De regio Utrecht staat op de 23e plaats van 220 regio’s (in 2017). Op het gebied van fietsvriendelijkheid staat Utrecht wereldwijd op de derde plaats (na Kopenhagen en Amsterdam). De Copenhagenize Index beoordeelt wereldwijd 136 steden op hun fietsvriendelijkheid. Ruim een op de drie (34%) Utrecht heeft wel eens van de Global Goals voor duurzame ontwikkeling gehoord.

Naar Utrecht internationaal