Bevolking

Utrecht blijft groeien: nu bijna 359.500 inwoners

Utrecht blijft groeien. De coronapandemie heeft sinds maart 2020 een grote invloed op de bevolkingsontwikkeling: meer mensen overleden en minder mensen migreerden. In 2020 vertrokken ook meer Utrechters naar de regio of elders in het land. We weten niet of dit toegenomen vertrek een gevolg is van corona. Door al deze ontwikkelingen groeide de bevolking in 2020 minder snel dan in de jaren ervoor. Vanwege de voortdurende coronapandemie is onzeker hoe sterk de stad in de eerstkomende jaren zal groeien.

Naar Stand & ontwikkeling


Utrecht is een jonge stad

Op 1 januari 2021 heeft Utrecht 359.355 inwoners. Utrecht is een jonge stad met veel studenten en starters. Het aandeel jonge kinderen in de stad neemt de laatste jaren af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Deze trend vindt ook plaats in de andere G4-steden. Op landelijk niveau zijn deze ontwikkelingen al veel langer zichtbaar.

Meer dan 130.000 Utrechters hebben een migratieachtergrond (36%). Ruim de helft van hen is in het buitenland geboren (1e generatie), de andere helft in Nederland (2e generatie). Utrecht heeft een diverse bevolking met 172 verschillende nationaliteiten.

Naar Samenstelling naar groepen


Afname aantal statushouders in 2020

Op 1 januari 2021 wonen 2.287 statushouders in Utrecht. Het aantal is voor het eerst sinds lange tijd gedaald. In 2020 zijn er 183 statushouders gehuisvest in Utrecht. Dit aantal ligt onder de taakstelling van 239 voor dat jaar. Mede door de coronacrisis hebben veel gemeenten te maken met een achterstand in de huisvesting van statushouders. In Utrecht is de totale achterstand per 1 januari 2021 uitgekomen op 79 statushouders. De huisvestingstaakstelling voor 2021 is vastgesteld op 497 statushouders.

Naar Huisvesting & integratie vluchtelingen


Bewonersparticipatie

Participatie in tijden van het coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus hebben er in 2020 voor gezorgd dat we op andere manieren met elkaar zijn gaan samenwerken. Digitalisering kreeg in 2020 daarmee een stevige impuls. Zo is er onder andere gestart met het digitale participatieplatform ‘DenkMee’ en vonden participatiegesprekken plaats via digitale tools. Uit een peiling onder het Bewonerspanel blijkt dat ongeveer de helft gebruik maakt van digitale ontmoetingstools. 37% van de inwoners geeft in 2019 aan iets gedaan te hebben om het beleid te beïnvloeden. Ook onderneemt in 2019 45% van de Utrechters activiteiten in of voor zijn buurt en met name het geven van zorg of hulp aan buurtbewoners is een activiteit die Utrechters zouden willen doen. Bovendien geeft 38% van het Bewonerspanel in april 2020 aan zich extra in te zetten voor anderen als gevolg van het coronavirus. Het aantal gehonoreerde aanvragen van het Initiatievenfonds nam in 2020 echter af, mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

Naar Bewonersparticipatie & initiatieven


Vier op de vijf Utrechters maakten gebruik van hun stemrecht bij de Tweede Kamerverkiezing

Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 is de opkomst in gemeente Utrecht 81,7%. Dat is hoger dan de landelijke opkomst van 78,8%. D66 is de grote winnaar van deze verkiezingen met 25,9% van de stemmen. VVD is de tweede partij in Utrecht met 14,7% van de stemmen. GroenLinks is de derde partij in Utrecht met 13,0% van de stemmen. Nieuwkomer Volt is bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 met 6,7% de vierde partij van Utrecht en Partij voor de Dieren de vijfde met 5,7%. Bij de voorgaande verkiezingen voor de Provinciale Staten en gemeenteraad was GroenLinks de grootste partij in Utrecht.

Naar Verkiezingen


Publieksdienstverlening

Website en telefoon gewaardeerd met ruim voldoende

De berichtgeving van de gemeente over de coronamaatregelen wordt goed gewaardeerd op duidelijkheid en betrouwbaarheid door leden van het Bewonerspanel. Vanwege het coronavirus zijn er nieuwe digitale producten en regelingen ingevoerd. Zoals de Tozo-regeling voor ondernemers. Hierdoor heeft de telefonische en digitale dienstverlening op momenten onder druk gestaan. Desondanks is de bereikbaarheid en de klanttevredenheid voor telefonie en de digitale dienstverlening op niveau gebleven. Voor algemene informatie van de gemeente zoeken inwoners bij voorkeur informatie via de website op. Ook het doen van een aanvraag of iets doorgeven aan de gemeente wordt bij voorkeur gedaan via de website.

Naar Tevredenheid dienstverlening


Videobellen, paspoort thuisbezorgd en digitaal geboorteaangifte

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het baliebezoek afgenomen en is de gemeente telefonisch vaker benaderd. De sterke afname in het aantal baliebezoekers is mede veroorzaakt door het aanpassen van diensten, zoals het thuisbezorgen van paspoorten en identiteitskaarten. Maar ook door het uitstellen van afspraken tijdens de lockdown die niet hoogst noodzakelijk waren. Het korte nummer 14 030 wordt steeds vaker gebruikt wanneer iemand telefonisch contact zoekt met de gemeente.

Naar Baliebezoek & telefonie


Toename bezoek online loket

De website Utrecht.nl is het belangrijkste dienstverleningskanaal van de gemeente Utrecht. Het websitebezoek groeide in het jaar waarin veel aandacht uitging naar informatie over het coronavirus. Vanuit de gemeentelijk dienstverlening zijn meer manieren gekomen voor inwoners om online dienstverlening te regelen. Dit zien we ook terug bij een verdere toename in het gebruik van het digitaal loket en digitale aanvragen. De Tozo-regeling heeft hier een groot aandeel in. Informatievragen, zoals over het coronavirus, gingen in 2020 vaak via de chat. Het aantal klantcontacten via e-mail neemt in 2020 verder af. De gemeente wordt steeds vaker gevolgd op social media, terwijl het aantal berichten dat gepost wordt iets afneemt.

Naar Online dienstverlening


Utrecht internationaal

Aantal internationale werknemers neemt toe

Gemeente Utrecht positioneert zich internationaal als stad van Healthy Urban Living for Everyone (Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen). Utrecht heeft een groeiende populatie internationale werknemers. Hierbij onderscheid Utrecht zich door een groot aandeel kenniswerkers. Binnen Europa heeft de regio Utrecht een sterke positie. Het Regional Innovation Scoreboard van de EU bekijkt het innovatievermogen van regio’s. De regio Utrecht stijgt als innovatieleider naar op de 18e plaats van 238 regio’s (in 2019). De Europese Commissie riep de regio Utrecht in 2019 uit tot 1 van de meest competitieve regio’s van Europa. Utrecht is na Stockholm de meest competitieve regio van Europa. Dit wordt eens in de drie jaar gemeten. Utrecht is sinds 2016 een Global Goals City. Ruim een derde van de Utrechters is bekend met de Global Goals.

Naar Utrecht internationaal