Wonen

Woningvoorraad groeit

De woningvoorraad is in 2019 toegenomen naar 156.678 woningen. De groei in 2019 was 6% kleiner dan in 2018. Begin 2019 bestond 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen van woningcorporaties of particuliere verhuurders. De sociale voorraad wordt voor 77% bewoond door huishoudens met lagere inkomens, die tot de doelgroep van corporaties behoren. Circa 47% van de voorraad betreft een koopwoning. Deze koopwoningen worden met name bewoond door huishoudens met hoge inkomens.

Naar Voorraad woningen


Verkoopprijzen koopwoningen lopen verder op

De Utrechtse woningvoorraad bestaat voor 47% uit koopwoningen. Hiervan is 56% een dure koopwoning, met een WOZ-waarde boven de 307 duizend euro. Er is in 2019 een lichte stijging van het aantal transacties van koopwoningen. Tegelijkertijd lopen de verkoopprijzen verder op. In 2019 stegen verkoopprijzen in Utrecht sterker dan in de andere grote steden. Met een gemiddelde verkoopprijs van bijna 380 duizend euro zijn Utrechtse woningen in 2019 duurder dan ooit.

Naar Koopwoningmarkt


Slaagkans woningzoekenden huursector neemt iets toe

De woningvoorraad op 1 januari 2019 bestond voor 51% uit huurwoningen. Circa 35% van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen, grotendeels in eigendom van corporaties (bijna 48.000 woningen). Het midden- en dure huursegment is voornamelijk in eigendom van particuliere verhuurders. Het aantal nieuwe verhuringen en de slaagkans van woningzoekenden binnen de sociale huur van woningcorporaties is vorig jaar iets toegenomen. Ook is het aandeel scheefwoners in het sociale segment afgenomen.

Naar Huurwoningmarkt


Utrechters doorgaans positief over woning en buurt

Utrechters zijn over het algemeen positief over hun woning. Gemiddeld krijgt de woning het rapportcijfer 7,5. Ook zijn Utrechters gemiddeld genomen tevreden met de buurt waarin zij wonen. Huiseigenaren zijn meer tevreden met hun woning en woonomgeving dan huurders. Huurders van particuliere woningen zijn over het algemeen iets positiever over hun woning en woonomgeving dan huurders van corporatiewoningen.

Naar Woning- & buurttevredenheid


Ruim 3.000 nieuwe woningen in 2019

In 2019 zijn ruim 3.000 woningen opgeleverd door nieuwbouw, verbouw en splitsing. Daarnaast is in 2019 een vergelijkbaar aantal woningen in aanbouw genomen (start bouw). Dit is minder dan in 2017, toen het aantal opleveringen en het aantal in aanbouw genomen woningen piekte, maar nog steeds hoger dan daarvoor.

Naar Nieuwbouw


Milieu & duurzaamheid

Luchtkwaliteit deels verbeterd

Ruim één derde van de Utrechters ervaart vaak overlast van lawaai. De ervaren stankoverlast (16%) is licht gestegen. De luchtkwaliteit is in 2018 (ten opzichte van 2017) voor stikstofdioxide (NO2) verbeterd, maar verslechterd wat betreft fijnstof (PM10 en PM2,5). Het uitzonderlijke weer speelde hierbij een belangrijke rol. PFAS in de bodem gaf stagnatie in de bouw.

Naar Milieu


Electriciteitsproductie wordt schoner

Het totale energiegebruik van particulieren neemt toe, de CO2-uitstoot daarvan neemt af, voornamelijk door de schonere elektriciteitsproductie. Het aandeel hernieuwbare energie neemt toe naar 2,5% in 2017. Vier op de tien Utrechters eet geen of minder vlees. Het aandeel daken met zonnepanelen groeide van 9,5% naar 13,0%. Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Er zijn steeds meer (semi-)publieke laadpunten voor elektrische auto’s.

Naar Energie


Afval steeds meer gescheiden aangeleverd

De totale afvalproductie per inwoner is na een stijging in 2018 in 2019 weer gedaald. Afval wordt wel steeds meer gescheiden aangeleverd en er is minder restafval per inwoner. De waardering voor de afvalinzameling blijft gelijk. In Utrecht wordt meer afval gescheiden dan in de andere drie grote steden.

Naar Afval


Mobiliteit

Fiets blijft populair vervoermiddel

Utrecht is een echte fietsstad; 96% van de Utrechters beschikt over een fiets. In 2019 eindigde Utrecht als derde op de Copenhagenize Index, een wereldwijde ranglijst voor fietsvriendelijkheid. De fiets is onder Utrechters het meest populaire vervoermiddel bij een bezoek aan de binnenstad (58%). In 2019 nam het aantal fietsparkeerplekken in stallingen in de binnenstad en het stationsgebied toe, het aantal fietsparkeerplekken in de openbare ruimte van de binnenstad en het stationsgebied nam af. De tevredenheid over de bewaakte stallingen in de binnenstad (excl. Utrecht CS) nam licht toe.

Naar Fiets


Bezit electrische auto groeit licht

Tweederde van de Utrechtse huishoudens (67%) beschikt over een auto. 4% van de inwoners heeft binnen hun huishouden tenminste één elektrische auto, een lichte toename ten opzichte van 2018 (3%). 17% van de huishoudens heeft een deelauto gebruikt. Meer Utrechters dan in 2018 zijn tevreden over de bereikbaarheid per auto van de eigen buurt en van de binnenstad. Het aantal parkeerplekken in garages in en aan de randen van de binnenstad is onveranderd ten opzichte van 2018. Het aantal betaalde parkeerplekken op straat verspreid over de stad groeide met ruim 400 plekken naar een totaal van ruim 32.900.

Naar Auto


Meerderheid Utrechters tevreden over openbaar vervoer in buurt

Acht op de tien Utrechters is tevreden over het openbaar vervoer in hun buurt. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per openbaar vervoer, was stabiel in 2019. Het aantal in- en uitstappende treinreizigers op de Utrechtse treinstations groeide in 2018 naar 227.608 reizigers per dag. 85% hiervan stapte in of uit op Utrecht centraal, de rest op een van de andere Utrechtse treinstations. De grootste groei in reizigers was er op de stations Leidsche Rijn (+29%) en Vaartsche Rijn (+24%).

Naar Openbaar vervoer


Aantal werkforensen groeit sneller dan aantal woonforensen

In 2018 telde Utrecht bijna 200.000 werkforenzen. Dit zijn mensen die werken in Utrecht, maar er niet wonen. Daarmee groeide deze groep sneller (toename van 9%) dan de groepen woonforensen en Utrechters die in Utrecht wonen en werken. In 2019 nam het aantal reizigers op alle Utrechtse treinstations toe. Utrechters zijn overwegend tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad lopend, met de fiets en met de bus en tram. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto is beduidend lager, maar nam in 2019 toe van 26% (2018) naar 31%. 4% van de Utrechters koos voor de auto als vervoermiddel naar de binnenstad, 6% pakte de trein.

Naar Bereikbaarheid


Ruim kwart Utrechters heeft vaak last van gevaarlijk verkeer in buurt

40% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Het aantal verkeersongevallen is in 2019 opnieuw afgenomen. 27% van de Utrechters geeft aan vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. 15% van de Utrechters heeft vaak last van fietsers op de stoep, 10% van auto’s of bussen die dicht langs de stoep rijden. Deze laatste twee problemen spelen vooral in de wijk Binnenstad. ‘Verkeersproblematiek’ is al jaren het door Utrechters meest genoemde buurtprobleem dat volgens inwoners moet worden opgelost.

Naar Verkeersveiligheid


Openbare ruimte & groen

Utrechters beoordelen netheid openbare ruimte onveranderd met 6,7

Inwoners van Utrecht beoordelen de netheid van de openbare ruimte met een 6,7 net als in voorgaande jaren. Het aanpakken van overlast (exclusief verkeersoverlast) is door 16% van de Utrechters genoemd als buurtprobleem. Dit is lager dan in 2018 toen dit voor 20% van de Utrechters een probleem was. Van de inwoners noemt 10% dat de onvoldoende kwaliteit van het openbaar groen in de buurt en de aanpak daarvan moet worden opgelost.

Naar Tevredenheid staat openbare ruimte


Twee derde Utrechters tevreden over groen in buurt

Twee derde van de Utrechters is (zeer) tevreden over het groen (zoals grasveldjes en bomen) in de buurt. De tevredenheid is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ook is driekwart tevreden over de parken in de eigen buurt. Utrechters spreken zich positiever uit over de straatverlichting in de buurt. De tevredenheid stijgt van 78% naar 81%.

Naar Tevredenheid aanbod openbare ruimte