Samenvatting

De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7%. De economische krimp in de provincie en het Stadsgewest Utrecht bedraagt volgens schattingen van het CBS circa 3%. Het Centraal Planbureau verwacht in 2021 een landelijke groei van 2,2% en in 2022 een groei van 3,5%.

Kerncijfers

 2017201820192020
economische groei (% volumemutatie) Nederland4,92,61,7-3,7*
economische groei (% volumemutatie) provincie Utrecht4,83,24,7*-3**
economische groei (% volumemutatie) stadsgewest Utrecht5,43,36,0*-3**
aantal faillissementen Nederland3.8493.6163.7743.162
aantal faillissementen Provincie Utrecht272306323214
ondernemersvertrouwen Nederland58563715
ondernemersvertrouwen provincie Utrecht32574126
totaal aantal (bedrijfs)vestigingen in gemeente Utrecht37.31440.19543.00346.459

* Voorlopige cijfers. ** Schatting CBS ('experimenteel cijfer')
Bron: CBS; Conjunctuurenquête Nederland, bewerking Onderzoek & Advies; Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR 2020)

Economische krimp in Utrecht lager dan landelijk

De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7% als gevolg van beperkende coronamaatregelen. In de provincie en het stadsgewest Utrecht is volgens schattingen van het CBS de economische krimp in 2020 (-3%) lager dan het landelijk gemiddelde. In de regio rond Rotterdam kromp de economie met een vergelijkbaar percentage als in Utrecht (-3%). In de regio Den Haag bleef de krimp beperkt (-2%). De regio Amsterdam kende van de grote steden de grootste economische neergang (-7%). De grootste klappen zijn over het algemeen voor de consumentendiensten (fysieke detailhandel, horeca, toerisme, evenementen en de kunst- en cultuursector) en een deel van de zakelijke diensten, zoals de schoonmaakbranche. Ondanks de economische krimp en dankzij de omvangrijke steunpakketten voor ondernemers, blijft een faillissementsgolf vooralsnog uit. In 2020 daalde het aantal faillissementen zelfs, zowel landelijk als in de provincie Utrecht. Tegelijkertijd nam het totaal aantal bedrijfsvestigingen binnen de gemeente Utrecht verder toe door een verdere groei van het aantal zzp’ers. Het CPB verwacht voor 2021 een opleving van de Nederlandse economie met 2,2% (Bron: Centraal Economisch Plan 2021). Ook voor 2022 verwacht het CPB een groei van de Nederlands economie (3,5%).

Ondernemersvertrouwen eind 2020 flink lager dan een jaar eerder

De gepresenteerde score van het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het bedrijfsleven weer op basis van verwachte ontwikkelingen voor het komende jaar in omzet, personeel en investeringen van het eigen bedrijf. Het geeft daarmee de richting aan waarin het Bruto Regionaal Product zich naar verwachting zal ontwikkelen. In de provincie Utrecht, maar ook in heel Nederland waren ondernemers eind 2020 minder optimistisch over de toekomst van het eigen bedrijf dan een jaar ervoor. Vooral over de verwachte personeelssterkte en de verwachte investeringen in 2021 zijn geënquêteerde ondernemers minder positief. De verwachtingen over de omzet in 2021 zijn binnen de provincie Utrecht positiever dan een jaar eerder en positiever dan het landelijk gemiddelde.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Economie gaat het om de stedelijke doelstelling Werk voor iedereen. De SDG’s richten zich op:

  • Eerlijk werk en economische groei: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

  • Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Naar het dashboard