Samenvatting

De woningvoorraad is in 2020 toegenomen naar een totaal van 159.671 woningen. De jaarlijkse groei bedraagt voor het derde jaar op rij circa 3.000 woningen. Begin 2020 bestond 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen van woningcorporaties of particuliere verhuurders, evenals in 2019. De verdeling in prijssegmenten van huurwoningen is nagenoeg stabiel, bij koopwoningen is een verschuiving naar duurder zichtbaar. Het aandeel koopwoningen loopt de laatste jaren voorzichtig terug, van 47% in 2019 naar 45% in 2021. In die tijd loopt het aandeel particuliere verhuurwoningen op van 20% naar 23%.

Kerncijfers

 20172018201920202021

totaal aantal woningen*

148.212

150.825

153.845

156.678

159.671*

aantal woningen per hectare

15

15

16

16

16

gemiddelde aantal bewoners per woning (woningbezetting)

2,4

2,4

2,4

2,4

2,3

aantal koopwoningen

68.472

69.548

71.682

72.181

71.346

aantal huurwoningen

77.453

79.569

78.979

81.364

85.297

overig of onbekend

2.287

1.708

3.184

3.133

2.399

onttrekking**

640

120

212

420*

-

toevoeging***

3.264

3.126

3.064

3.411*

-

mutatiesaldo woningvoorraad****

2.613

3.020

2.833

2.993*

-

* Trendbreuk in registratie in 2017. Meest recente cijfer in de reeks afkomstig van CBS Statline.
** Sloop, samenvoeging, verbouw en transformatie gebruiksfunctie, overig .
*** Nieuwbouw, verbouw en splitsing, overig.
**** Vanwege administratieve correcties is de som van de woningstand plus onttrekkingen en toevoegingen niet exact gelijk aan de woningstand van het opeenvolgende jaar.
Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU), bewerking gemeente Utrecht; CBS Statline. Cijfers op basis van BAG voor 2021 zijn voorlopig.

Groei woningvoorraad met circa 3.000 woningen per jaar

Op 1 januari 2020 telde Utrecht 156.678 woningen. In 2020 waren er 3.411 toevoegingen aan de woningvoorraad, waarvan 2.424 opleveringen uit nieuwbouw. Daarnaast waren er 420 onttrekkingen uit de woningvoorraad, waarvan 187 door sloop. Hiermee neemt de woningvoorraad in 2020 toe met 2.993 woningen (incl. administratieve correctie: +2). De totale voorraad op 1 januari 2021 komt daarmee op 159.671 woningen (bron: CBS). De groei in 2020 is net iets groter (+6%) dan in 2019 en is ongeveer gelijk aan de groei in 2018. De beschreven voorraad en mutaties zijn exclusief onzelfstandige wooneenheden, woonboten en woonwagens. 

Aandeel particuliere verhuur neemt toe, aandeel koopwoningen neemt af

De woningvoorraad bestaat voor 45% uit koopwoningen en voor 54% uit huurwoningen. Het aandeel koopwoningen is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2019 (47%). Het aandeel woningcorporatiebezit (31%) is de afgelopen 3 jaar gelijk gebleven. De overige huurwoningen worden particulier verhuurd. Sinds 2019 is het aandeel particuliere huurwoningen toegenomen van 20% naar 23% begin 2021.

Voor de woningvoorraad per 2020 is van 95% van de woningen een WOZ-waarde of (geschatte) huurprijs bekend. Deze woningen zijn ingedeeld in prijssegmenten. In 2020 betrof ruim een derde van de woningvoorraad een sociale huurwoning van een woningcorporatie of particuliere verhuurder (35%). Een kleiner aandeel woningen (12%) heeft een huurprijs vanaf €737,14 tot €991,55 (middenhuur) en 5% van de woningen viel in de categorie dure huur (> €991,55). In 2021 is 31% van de woningen een dure koopwoning, met een WOZ-waarde boven €319.492,-. Goedkope woningen (2%, WOZ < €228. 199,-) en betaalbare woningen (9%, €228.199 < WOZ < €319.492,-) zijn er minder. In 2021 zijn koopwoningen vaker een dure koopwoning en minder vaak een goedkope of betaalbare koopwoning dan in 2020 en 2019. De verdeling van prijssegmenten in de huursector blijft in 2020 nagenoeg gelijk aan dat in 2019, alleen de categorie middenhuur neemt licht toe van 11% in 2019 naar 12% in 2020. Voor de woningvoorraad per 2021 zijn WOZ-waarde beschikbaar, (geschatte) huurprijzen volgen later dit jaar.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Wonen gaat het om de  stedelijke doelstelling Wonen. De SDG’s richten zich op het volgende doel:

  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Garandeer veilig en betaalbaar wonen voor iedereen.

Naar het dashboard