Samenvatting

  • Meer dan de helft van de ouders heeft zorgen over leervertraging
  • Focus op motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Percentage jongeren met startkwalificatie of schoolinschrijving stabiel op 94%
  • Zeven scholen met inspectieoordeel ‘goed’

Kerncijfers

 2018/20192019/20202020/20212021/2022
% 17 t/m 22-jarigen met startkwalificatie of schoolinschrijving*94949494
% voortijdig schoolverlaters2,31,91,9**-
aantal zwakke basisscholen***1222
aantal zwakke afdelingen voortgezet onderwijs***0332
aantal scholen met inspectieoordeel "goed"***-667
aantal scholen met predicaat excellent***3222
% inwoners dat tevreden is met het basisonderwijs in de buurt****6466-67

* Peildatum 1 januari.
** Voorlopig cijfer. Cijfers bij voorgaande jaren zijn definitief en (mogelijk) met terugwerkende kracht gewijzigd.
*** Per kalenderjaar, 2020/2021 is kalenderjaar 2020.
**** De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden,  ontevreden, neutraal). De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten.
Bron: DUO; Onderwijsinspectie; gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Meer dan de helft van de ouders heeft zorgen over leervertraging

Vlak na de tweede schoolsluiting in februari 2021 maakt 56% van de ouders van kinderen op de basisschool zich zorgen over leervertraging. Op dat moment was de tweede schoolsluiting nog wel van kracht in het voorgezet onderwijs, waar dan 78% van de ouders zich zorgen maakt over leervertraging bij hun schoolgaande kind(eren). In juli 2021 maakt nog 50% van de ouders met kinderen op het basis- en/of voortgezet onderwijs zich zorgen terwijl dit percentage in januari 2022 weer oploopt naar 63%. De enquête van januari 2022 is beantwoord in de eerste week na de derde schoolsluiting. Basisschoolleerlingen in groep 5, 6 en 7 hebben tijdens de eerste schoolsluiting gemiddeld twee à drie maanden leervertraging opgelopen. Ook in Utrecht lopen de jongste leerlingen de meeste leervertraging op.

Focus op motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

Gedurende 2021 zijn steeds meer zorgen ontstaan over motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en studenten. Al vroeg in de coronacrisis stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau dat schoolsluiting voor een toename van kansenongelijkheid in het onderwijs kan zorgen. Dit wordt in 2020 en 2021 bevestigd door onderzoek naar leervertraging. Jongere kinderen en kwetsbare leerlingen lopen de meeste vertraging op als gevolg van de schoolsluitingen. Volgens de Onderwijsinspectie zijn ook de gevolgen van de coronacrisis op motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling ongelijk verdeeld. Oudere leerlingen en studenten ervaren de meest negatieve consequenties. Tegelijk wordt aangegeven dat de effecten hiervan op de lange termijn moeilijk te voorspellen zijn. Door het Nederlands Jeugdinstituut en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek wordt een actueel overzicht van corona-gerelateerd onderwijsonderzoek bijgehouden.

Percentage jongeren met startkwalificatie of schoolinschrijving stabiel op 94%

Voor de start van de coronapandemie beschikte ook 94% van de Utrechtse jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 22 jaar over een startkwalificatie of zat nog op school om deze te behalen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van het mbo (niveau twee of hoger). Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op de arbeidsmarkt. In het schooljaar 2020/2021 ging 1,9% van de jongeren van school vóór het behalen van een startkwalificatie (voortijdig schoolverlater). Ook het (voorlopige) aandeel voortijdig schoolverlaters is hiermee gelijk aan 2019/2020.

Zeven scholen met inspectieoordeel ‘goed’

In 2021 telde Utrecht twee zwakke basisscholen, evenveel als in 2020. In het voorgezet onderwijs is een zwakke school waarvan het aantal als ‘zeer zwak’ beoordeelde afdelingen is afgenomen van 3 naar 2. Dit vanwege het sluiten van VMBO-T afdeling. In 2021 beoordeelde de inspectie zeven scholen als ‘goed’. Basisscholen beoordeeld met ‘goed’ zijn OBS Overvecht (met vier locaties), OBS De Kleine Dichter, OBS De Panda, OBS Tuindorp, rkbs De Pijlstaart en rkbs Hof ter Weide. Daarnaast is er één school voor voorgezet onderwijs als ‘goed’ beoordeeld: het Utrechts Stedelijk gymnasium. Tot voor 2018 was het oordeel ‘voldoende’ het hoogst haalbare oordeel van de inspectie. Sinds 2019 is daar het oordeel ‘goed’ aan toegevoegd, voor scholen die duidelijk beter presteren dan ‘voldoende’. OBS Overvecht (PO) en Utrechts Stedelijk Gymnasium (VO) hebben bovendien het predicaat excellente school.