Samenvatting

  • Aantal leerlingen op Utrechtse scholen blijft groeien
  • Meer Utrechtse leerlingen binnen Utrecht naar school
  • 76% Utrechtse scholen neemt deel aan Vreedzame Basisschool
  • Meer mbo-studenten zorg en welzijn dan economie
  • Forse toename aantal studenten in hoger onderwijs

Kerncijfers

 2018/20192019/20202020/20212021/2022
aantal leerlingen Utrechts primair- en voortgezet onderwijs47.68448.66849.09949.451
waarvan basisonderwijs (bo)30.24530.18430.06729.670
waarvan speciaal basisonderwijs (sbo)606652661621
waarvan (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)1.8121.7821.8511.951
waarvan voortgezet onderwijs (vo)15.02116.05016.52017.209
% vo-leerlingen uit Utrecht in Utrecht op school72747577
% vo-leerlingen uit Utrecht buiten Utrecht op school28262523
% vo-leerlingen op Utrechtse school, afkomstig van buiten Utrecht18181717
aantal Utrechters dat mbo volgt*7.0457.0907.2737.301
aantal studenten aan Utrechtse mbo-instelling26.90027.40027.70027.500
aantal studenten aan Utrechtse hbo-instelling**37.00037.00038.50039.500
aantal studenten aan Utrechtse wo-instelling**32.00032.50035.50037.000

* Studenten die onderwijs volgen (incl. extranei, alleen inschreven om examen te doen) op een mbo gevestigd in de stad Utrecht.
** Benaderingscijfers, afgerond op vijfhonderdtallen.
Bron: DUO; CBS

Aantal leerlingen op Utrechtse scholen blijft groeien

Het aantal leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs blijft groeien, al is de groei in schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 beperkt (+1%). De sterkste groei is te zien binnen het (voorgezet) speciaal onderwijs (+5%), gevolgd door het voortgezet onderwijs (+4%). Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs krimpt dit jaar met 6%. De daling van het aantal leerlingen in het (gewone) basisonderwijs zet in schooljaar 2021/’22 voorzichtig door (-1%). Informatie over het aantal Utrechters in schoolgaande leeftijd is te vinden in het hoofdstuk Bevolking.

Meer Utrechtse leerlingen binnen Utrecht naar school

Van alle Utrechtse leerlingen in het voorgezet onderwijs (VO) gaat 77% in Utrecht naar school. In schooljaar 2018/2019 was dit 72%. Leerlingen die buiten de stad naar school gaan bezoeken met name scholen in Stichtse Vecht (23%), Woerden (22%), De Bilt (17%) en Zeist (15%). Leerlingen uit de wijk Vleuten-De Meern bezoeken het vaakst een school buiten de gemeentegrenzen (37%), gevolgd leerlingen uit wijken Noordoost (36%) en Zuid (32%). Leerlingen uit West bezoeken het minst vaak een school buiten Utrecht (4%). Omgekeerd is 17% van de leerlingen op Utrechtse VO-scholen woonachtig buiten Utrecht.

76% Utrechtse scholen neemt deel aan Vreedzame Basisschool

Dit is gelijk aan schooljaar 2020/2021. Ook kent Utrecht twee Vreedzame Scholen voor voortgezet onderwijs, dit aantal is de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven. Net als bij andere scholen is het programma Vreedzame School gericht op het voorbereiden van kinderen op deelname aan de democratische samenleving. Een Vreedzame school onderscheidt zich door drie principes centraal te stellen: het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap, open staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze kwesties oplossen. Vreedzame Scholen verbreden zich in toenemende mate tot Vreedzame Wijken, waarbij wordt gestreefd naar een samenhangende pedagogische aanpak van alle opvoeders (ouders, docenten en andere pedagogische professionals of vrijwilligers).

 Overige cijfers

 2018/20192019/20202020/20212021/2022
% Vreedzame Basisscholen74747676
aantal Vreedzame Scholen voor voortgezet onderwijs2222
aantal Brede Scholen basisonderwijs11111111
waarbinnen aantal deelnemende scholen38383839
aantal Brede Scholen voortgezet onderwijs109910
bereik Brede Scholen basisonderwijs*11.20011.23010.964-
bereik Brede Scholen voortgezet onderwijs*7.0087.1707.2868.338

* Aantal kinderen waarvoor Brede Scholen subsidie krijgen (per kalenderjaar – 2021/2022 geldt als kalenderjaar 2021).
Bron: DUO; gemeente Utrecht

Meer mbo-studenten zorg en welzijn dan economie

In schooljaar 2021/2022 volgen 7.301 Utrechters een mbo-opleiding. Het aantal Utrechtse mbo-studenten neemt al een aantal jaren op rij toe, al is de toename in 2021/2022 minimaal (minder dan 1%). Voor het tweede jaar op rij groeit het aandeel mbo’ers in de sector zorg en welzijn (van 37% naar 40%) ten koste van het aantal mbo’ers in de sector economie (van 34% naar 31%). Het aandeel Utrechtse mbo-studenten dat een technische opleiding volgt is sinds schooljaar 2016/2017 vrij stabiel rond 22%. Het totaal aantal studenten dat in Utrecht een mbo-opleiding volgt is over de afgelopen vier jaar iets gegroeid maar neemt dit jaar licht van 27.700 naar 27.500.

Forse toename aantal studenten in hoger onderwijs

Na een stabiel aantal studenten in het hoger onderwijs van 2017 tot en met 2019 stijgt het aantal studenten aan Utrechtse hbo- en wo-instellingen fors in 2020 (+6,5%) en 2021 (+3,4%). Het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) groeit in twee jaar tijd het snelst (+13,8%). In die tijd groeit het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) met 6,8%. De groei aan het Utrechtse wo is hiermee iets groter dan het landelijk gemiddelde (+7%). Volgens de Vereniging van Hogescholen is de [landelijke] stijging van aanmeldingen in het hoger onderwijs in 2020 het gevolg van de coronacrisis en zien zij dit effect in 2021 weer afvlakken tot het niveau van voor 2020. Ook in Utrecht is de toename van het aantal studenten in het hoger onderwijs in 2021 minder groot dan in 2020, maar groeit het aantal studenten nog steeds wel sneller dan in de periode van voor 2020.