Samenvatting

In 2018 zijn er bijna 3.100 woningen opgeleverd, dat is een verdere toename ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal in aanbouw genomen woningen (start bouw) lag in 2018 lager dan in 2017, maar nog steeds wel hoger dan de jaren daarvoor.

Kerncijfers

 20152016201720182019
totaal aantal woningen*

147.512

149.322

148.212**

150.825

153.845

opgeleverde nieuwbouw in wijken 1 t/m 8

1.083

1.614

1.063

1.482

-
opgeleverde nieuwbouw in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

628

839

1.869

1.612

-
start bouw in wijken 1 t/m 8

1.297

1.437

2.848

2.094

-
start bouw in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

931

656

1.655

1.206

-
start bouw onzelfstandige studenteneenheden

180

370

60

0

-
% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

12

13

14

14

-
% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt

53

53

50

49

-
% inwoners dat het idee heeft dat gemeente voldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden

16

17

18

18

-
% inwoners dat het idee heeft dat gemeente onvoldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden

20

20

22

24

-

*Stand op 1 januari
**Trendbreuk in registratie woningvoorraad. Door afschaffing van de uitzonderingsregeling voor de telling van onzelfstandige studenteneenheden worden vanaf 2017 circa 3.000 wooneenheden niet als woning geregistreerd

***Het aantal opleveringen betreft nieuwbouw, verbouw en splitsing (excl. overige opleveringen)
****Wijken 1 t/m 8: West, Noordwest, Overvecht, Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuid, Zuidwest
Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO); Inwonersenquête 2018, gemeente Utrecht

Toename nieuwe woningen

Op 1 januari 2019 telde Utrecht 153.845 woningen. In 2018 zijn er in totaal 3.094 woningen opgeleverd door nieuwbouw, verbouw en splitsing. In 2018 is 52% van de toegevoegde woningen opgeleverd in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, dat is minder dan in 2017 (64%). Bekeken over de gehele stad zijn er 162 woningen meer opgeleverd in 2018 dan in 2017.

Start bouw

In 2018 is gestart met de bouw van 3.300 woningen. Dit zijn 1.263 woningen minder dan in 2017, maar 837 woningen meer dan in 2016. Van de woningen waarvan in 2018 is gestart met de bouw bevinden zich er 1.206 in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In het afgelopen jaar is in de wijken 1 t/m 8 gestart met de bouw van 2.094 woningen. Er zijn in 2018 geen bouwwerkzaamheden begonnen voor onzelfstandige studenteneenheden, wel is er gestart met de bouw van 781 zelfstandige studentenwoningen. Daarnaast is nog begonnen met de bouw van 670 reguliere sociale huurwoningen (20%). In totaal kende Utrecht in 2018 een start bouw van 596 koopwoningen (18%) en 2.704 huurwoningen (82%). Van deze huurwoningen worden er 642 gebouwd voor het middensegment, met een huurprijs tussen €710,- en €950,- per maand.

Tevredenheid aanpak overlast bij bouwwerkzaamheden

In 2018 vindt 18% van de Utrechters dat de gemeente voldoende optreedt tegen geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden. Dit is nagenoeg gelijk aan de scores in voorgaande jaren. Het percentage Utrechters dat ontevreden is over de aanpak van geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden schiet met 24% iets uit naar boven. Vanaf 2013 schommelde dit percentage tussen de 20% en 22%. Dit sluit aan bij de lichte toename van overlast door bouwwerkzaamheden en bij de toename van het aantal opleveringen in de laatste jaren.

Landelijk woningtekort

In Utrecht is het bouwtempo de afgelopen jaren verhoogd om aan de woningbehoefte te kunnen blijven voldoen. Landelijk is er ook sprake van een aanzienlijk woningtekort (ABF Research). De Primos-prognose schat het tekort op 3,4% van de woningvoorraad (262.000 woningen). De verwachting is dat het landelijk tekort hiermee een piek bereikt die na 2020 zal afnemen tot een verwacht tekort van 2,6% in 2030. In de verschillende scenario’s groeit de woningbehoefte in Nederland tot 2030 met 541.000 tot 801.000 woningen, gemiddelde trendraming 667.000 woningen. Voor de U10-regio is de huidige netto plancapaciteit tot 2030 (excl. sloop) 5% groter dan de gemiddeld voorspelde toename in woningbehoefte. Het woningtekort in de U10-regio zou hiermee iets afnemen. Rekening houdend met planoptimisme en met limieten op de bouwcapaciteit door schaarste in materialen en arbeid is het de vraag of verwezenlijking van de volledige plancapaciteit mogelijk is. Een overmaat van 30% in de plancapaciteit is realistisch om te kunnen compenseren voor vertraging en planuitval. In de U10-regio is deze overmaat in de plancapaciteit niet aanwezig (ABF Research).