Samenvatting

Twee derde van de Utrechters is (zeer) tevreden over het groen (zoals grasveldjes en bomen) in de buurt. De tevredenheid is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ook is driekwart tevreden over de parken in de eigen buurt. Utrechters spreken zich positiever uit over de straatverlichting in de buurt. De tevredenheid stijgt van 78% naar 81%.

Kerncijfers

 2016201720182019
% inwoners dat tevreden is over het groen in de buurt68696767
% inwoners dat tevreden is over het park in de buurt73737273
% inwoners dat tevreden is over aanbod groenvoorzieningen (parken, plantsoenen, landgoederen) in de stad73736968
% ouders dat (zeer) tevreden is over speelgelegenheid in de buurt*64656463
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt75777881
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt8888

Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht. * Ouders met een of meer kinderen jonger dan 12 jaar

Ruim twee derde Utrechters tevreden met groen in de buurt

Het aandeel Utrechters dat (zeer) tevreden is over het groen in de buurt waaronder grasveldjes en bomen, is stabiel ten opzichte van voorgaande jaren (67%). De tevredenheid over het groen verschilt per wijk. In Zuid (76%), Oost (75%) en Overvecht (74%) is driekwart van de bewoners tevreden over het groen in de eigen buurt. In Noordwest (52%) geldt dit voor slechts de helft van de inwoners.

Van de Utrechters van 16 jaar en ouder is driekwart (73%) tevreden over de parken in de eigen buurt. In Vleuten-De Meern zijn inwoners hierover het meest positief (83%). De ligging bij het Máximapark en de Haarrijnseplas spelen mogelijk mee bij deze beoordeling. Ook in Oost (81%) is acht op de tien Utrechters te spreken over het park in de buurt. In de wijken Zuidwest (55%) en Binnenstad (57%) is de helft van de bewoners hierover te spreken is. Het Máximapark (26%), Griftpark (25%) en Wilhelminapark (23%) zijn door de meeste Utrechters genoemd als groengebieden in de stad om te recreëren. Daarna is het Julianapark (16%) het meest bezocht in het afgelopen jaar, hoewel dit aandeel is afgenomen in vier jaar tijd. Het Máximapark is tegelijkertijd meer in trek geraakt onder Utrechters. Ook in 2015 waren dit de populairste groengebieden in de stad.

Ruim vier op de tien kinderen spelen dagelijks minimaal een uur buiten

Uit de Jeugdmonitor 2017-2018 blijkt dat ruim vier op de tien kinderen (42%) uit groep 7 en 8 minimaal een uur per dag buiten spelen. In vergelijking met twee jaar geleden is dit aandeel afgenomen (2014: 49%). Jongens (51%) spelen vaker dan meisjes (34%) minimaal een uur per dag buiten. Vooral jongens met een Marokkaanse achtergrond (64%) geven aan veel buiten te spelen. Leerlingen die in Leidsche-Rijn en Vleuten-De Meern wonen (beide 34%), spelen het minst buiten. In de wijken West, Noordwest, Oost en Zuidwest wordt juist vaker dan gemiddeld (minimaal een uur per dag) buiten gespeeld.

Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt stabiel

Van de Utrechters met een kind onder de 12 jaar is 64% (zeer) tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt. Dit aandeel is de afgelopen jaren stabiel. Ook het percentage leerlingen uit groep 7 en 8 dat vindt dat er voldoende plekken in de buurt zijn om buiten te spelen, is stabiel. Momenteel is 92% van de leerlingen hier tevreden over. Leerlingen uit Noordwest vinden vaker dan gemiddeld dat er niet genoeg speelplekken in de buurt zijn. In de wijken West, Noordoost en Zuid zijn leerlingen hier juist vaker dan gemiddeld positief over.

Verdeling verharding, groen en water in de openbare ruimte

De gemeente Utrecht heeft 3.348 hectares openbare ruimte (excl. landgoederen) in beheer. Van deze openbare ruimte is 42% verharding, 37% groen en 21% water [1]. Daarnaast is er nog verharding, groen en water in beheer van derden, zoals Rijkswaterstaat.

De wijk Binnenstad heeft het hoogste aandeel verharding: 70% van de gemeentelijke openbare ruimte in Binnenstad is verhard. In Noordwest en Zuidwest is bijna twee derde van de gemeentelijke openbare ruimte verhard. De laagste verhardingsgraad is in Vleuten-De Meern (26%). Tegelijkertijd is het aandeel water in Vleuten-De Meern met 37% het hoogst van Utrecht. Het hoogste aandeel groen is er in Overvecht (44%) en Zuidwest (44%). In Binnenstad is het aandeel groen het laagst (17%).

Van het totaal aantal hectares gemeentelijk groen is 14 hectare in zelfbeheer onder Utrechters. Hiervan bevindt 3 hectare zich in Leidsche Rijn.  

[1] Het gerapporteerde oppervlak water in beheer van de gemeente Utrecht wijkt af van het oppervlak dat in de Utrecht Monitor 2018 is gerapporteerd. De afwijking van 679 naar 710 hectare is grotendeels te verklaren doordat de havens eerder in de selectie ontbraken. Tevens is in 2019 een kwaliteitsslag uitgevoerd op vastgelegde beheergegevens.

Meer dan de helft Utrechtse tuinen versteend

Op waarstaatjegemeente.nl staat welk deel van de Utrechtse tuinen bedekt is met ‘groen’ en welk deel met ‘steen’ [1]. Van de Utrechtse tuinen blijkt 58% versteend (bestrating, schuurtjes en kale grond ) te zijn, de rest is bedekt met groen (bomen, gras of planten). Vergeleken met ander grote steden heeft Utrecht relatief veel vooroorlogse wijken met kleine tuinen. Landelijk is 49% van de tuinen versteend. In Amsterdam ligt het percentage versteend op het landelijk gemiddelde (49%). In Rotterdam (33%) en Den Haag (39%) ligt het aandeel lager en in Eindhoven (55%) hoger. De meest versteende Utrechtse wijken zijn Zuidwest (74%) en Noordwest (70%).

[1] Cobra Groeninzicht (2018). Uitgangspunt bij deze indicator is een landsdekkende kaart met hierop alle tuinen van Nederland met groenbedekking. Deze tuinen worden geaggregeerd naar een hoger schaalniveau. De tuinen zijn in kaart gebracht door informatie uit kadastrale kaarten en basisregistraties. Met behulp van luchtfoto’s is vervolgens de vegetatie van alle tuinen in kaart gebracht. Tuinen groter dan 2.000 m² zijn niet meegenomen in de analyse.

Daling tevredenheid ten aanzien van groenvoorzieningen in de stad

Aan Utrechters is gevraagd wat zij vinden van het aanbod aan groenvoorzieningen in de stad zoals parken, plantsoenen en landgoederen. Over dit aanbod is 69% van de Utrechters tevreden. Dit is een daling vergeleken met voorgaande jaren toen dit aandeel tussen de 70% en 73% lag. Het gaat hier onder andere om parken, plantsoenen en landgoederen. Bewoners van Oost (77%) en Vleuten-De Meern (74%) zijn hierover het meest tevreden. In West (59%) is het aandeel het laagst, gevolgd door Zuidwest (64%).

Vleuten-De Meern wijk met meeste bomen

Het aantal bomen in Utrecht komt uit op bijna 160.000 bomen. Dat is inclusief bomen in landgoederen, zoals Amelisweerd. Bijna een kwart van de Utrechtse stadsbomen staat in Vleuten-De Meern (39.000). In Binnenstad staan 3.000 stadsbomen, een aandeel van 2% van het Utrechts totaal.

Meer Utechters tevreden over straatverlichting in de buurt

Het aandeel Utrechters dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt is gestegen van 78% in 2018 naar 81% in 2019. In de afgelopen jaren schommelde de tevredenheid hierover rond de 76%. In Noordoost (83%) en Binnenstad (82%) oordelen inwoners het meest positief. In Overvecht (65%) is dit aandeel het laagst. Het aandeel Utrechters dat ontevreden is over de straatverlichting in de eigen buurt is stabiel.  

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn meest groene wijken

Gemiddeld heeft een huishouden in Utrecht 68 m² groen ter beschikking. In de wijken Vleuten-De Meern (186 m²) en Leidsche Rijn (130 m²) hebben huishoudens het meeste groen in hun wijk. De Binnenstad is met 11 m² de minst groene wijk.