Bevolking & bestuur

Bevolking
Burgerparticipatie
Publieksdienstverlening
Utrecht internationaal

>

Fysieke leefomgeving & groen

Wonen
Milieu & duurzaamheid
Verkeer
Openbare ruimte & groen

>

Economie & inkomen

Economie
Werk & inkomen
Vastgoed

>

Sociale leefomgeving & ondersteuning

Onderwijs & vaardigheden
Gezondheid
Sociale kracht
Veiligheid
Cultuur
Sport & vrije tijd

>

Utrecht Monitor

Utrecht Monitor: editie 2017

Dit is de 20ste editie van de Utrecht Monitor. De monitor bevat actuele feiten en cijfers over alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is, verdeeld over vier hoofdthema’s met elk een eigen kleur: Bevolking & bestuur, Fysieke Leefomgeving & groen, Economie & inkomen, Sociale leefomgeving & ondersteuning. De laatste cijfers over Utrecht vergelijken we met die van eerdere jaren, met landelijke cijfers en met die over andere grote steden. Zo zien we trends en ontwikkelingen die helpen bij het maken van beleid.

Naar de samenvatting     Naar de index

Inwonersenquête als belangrijke bron

De Inwonersenquête is een belangrijke bron van informatie voor de Utrecht Monitor. Al meer dan 20 jaar wordt met deze enquête gepeild wat Utrechters van hun buurt en de stad vinden. Dit levert informatie op over meningen en gevoelens van Utrechters. Het gaat over een doorsnede van de Utrechtse bevolking, waarbij een grote groep Utrechters op willekeurige basis geselecteerd is. Hierdoor is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over wat de Utrechter vindt op het niveau van wijken en subwijken. Door het opnemen van jaarlijks terugkerende vragen kunnen trends gesignaleerd en gevolgd worden.

Werkwijze

Elk najaar ontvangt een willekeurig deel van de inwoners van Utrecht (van 16 jaar en ouder) een uitnodiging om mee te doen aan de Inwonersenquête. Deze enquête bestaat uit ongeveer 75 vragen over onder meer veiligheid, openbare ruimte, wonen, participatie en cultuur. De vragenlijst wordt het ene jaar door ongeveer 3.000 mensen ingevuld (waarbij er uitspraken op het niveau van wijken kunnen worden gedaan) en het andere jaar door ongeveer 7.000 mensen (waarbij uitspraken op het niveau van subwijken kunnen worden gedaan). De afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht voert de Inwonersenquête uit in samenwerking met een veldwerkbureau. Ze waarborgt de kwaliteit en inhoud van de vragenlijst en zorgt voor afstemming met de betrokken beleidsafdelingen en met het bestuur. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd en gebruikt voor onder andere de Utrecht Monitor. Ook is de informatie van belang voor de programmabegroting en voor het maken van beleid.

 

Gerelateerde websites

WistUdata Utrecht

Zoekt u cijfers over de stad, een wijk of buurt? Online database WistUdata geeft de meest actuele gegevens over wonen, werk, veiligheid, economie, verkeer en meer. In WistUdata kunt u zelf makkelijk informatie selecteren, en cijfers weergeven in een kaartje, grafiek of tabel.

Naar WistUdata

 

Volksgezondheidsmonitor Utrecht

De Volkgsgezondheidsmonitor biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Thema’s die aan bod komen, zijn ervaren gezondheid, regie over het eigen leven, levensverwachting, aandoeningen en ziekten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in de tijd en vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden en met landelijke gegevens.

Naar de Volksgezondheidsmonitor

 

Provincie: Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. De Staat van Utrecht heeft twee hoofdfuncties: die van monitoringsinstrument en die van dialoog-aanjager.

Naar de Staat van Utrecht

Heeft u vragen of opmerkingen over de Utrecht Monitor, of mist u nog belangrijke zaken? Stuur ons een e-mail.

 

onderzoek@utrecht.nl